Fars skolegang og skolerne i Gørding og Esbjerg

Mor og far blev begge født i Gørding i 1919 og gik på et tidspunkt også i samme klasse. Mor startede dog sin skolegang i Bjerndrup skole, men flyttede i de ældste klasser til Gørding skole, da Bjerndrup skole kun var til de yngre årgange. Bjerndrup skole var en af flere små skoler, der den gang lå spredt ud i sognet. Skolen lukkede og blev til en møbelfabrik, som i 1970-erne lavede Combi-køkkener.

Skoletransporten foregik til fods, og de små ben skulle tit bruges en times tid, før man nåede frem. Og så var der den samme strækning på vejen hjem, som nogle gange ovenikøbet blev lidt længere, når man legede og lavede et par afstikkere.

Som det kan ses på forsiden, gik mor og far også til konfirmationsforberedelse sammen i Gørding.

Fars morbror Martin Jespersen var i en periode førstelærer på Gørding skole og blev siden efterfulgt af Jakob Larsen Pedersen.

Skolens historie er beskrevet i et festskrift, der blev udarbejdet i anledning af 75-års jubilæet i 1987. Heri er der en underholdende artikel af tidligere elev Frede Truelsen, som beskriver både Martin Jespersen og Jakob Larsen Pedersen.

Artiklen kan læses her.

En anden tidligere elev har givet følgende beskrivelse af Martin Jespersen, som blev ansat som førstelærer i 1918 og derved fungerede som skolens leder.

Martin Jespersen var møllersøn fra Kokspang. Han fortalte, at han i pubertetsalderen glædede sig til at komme ud af skolen, når han blev konfirmeret, for så skulle han være møller. På et tidligt tidspunkt i denne beskæftigelse fik han imidlertid sin højre hånd i en valse. Han mistede derved fire finger. Kun tommelfingeren var tilbage. Med dette handicap kunne han ikke blive møller. I stedet kom han på seminariet og blev en usædvanlig dygtig skolemand.

Halvt i spøg, halvt i alvor kunne han beklage sig over, at en formodentlig god håndværker nu var blevet en dårlig pædagog. Men det sidste var nu løwn, som han selv ville have sagt.

Postkort med Gørding by og udsigten til kirken... Martin Jespersen siddende i midten med lærerne ved Gørding skole 1925... Martin Jespersen og eleverne ved Gørding skole

Far var meget begejstret for undervisningen fra Larsen Pedersen, og specielt nød han cykelturene og vandringerne i naturen, hvor Larsen Pedersen lærte fra sig om naturen og de vilde blomster. Den interesse bevarede far igennem hele livet, og mangen en cykeltur er blevet afbrudt af et pludselig stop efterfulgt af et par fokuserede skridt ind i den nærmeste grøftekant for at fremdrage et eksemplar af en af blomsterne fra barndommens lærdom.

Efter skolegangen i Gørding fortsatte far i gymnasiet og begyndte 1. g matematisk linje august 1936 på Esbjerg Statsskole. Det var på et tidspunkt, hvor kun 5 – 10 % af en årgang kom i gymnasiet. Der havde i flere år været realskole i Gørding, men for at få en studentereksamen måtte man til Esbjerg. Transporten foregik med tog og for at komme til tiden måtte man op før kl. 6.00 om morgenen for at nå toget fra Gørding station ved 7-tiden. Efter ankomst til banegården i Esbjerg var der 1 km til Esbjerg Statsskole. Far afsluttede med studentereksamen i 1939.

Far fortalte ikke meget om tiden i gymnasiet, men da han modtog en invitation til samling af klassen til 50-års jubilæet, blev der alligevel nævnt nogle navne på klassekammerater, han gerne ville møde og snakke med igen. Så noget mindeværdigt har der alligevel været ved tiden i Esbjerg, selvom der ikke blev talt om det på samme måde som blomsterturene med Larsen Pedersen.

Far gik på Esbjerg Statsskole i klasse med Larsen Pedersens søn. Bent Larsen Pedersen fortsatte efter studentereksamen på medicinstudiet i Aarhus. Min far kendte ikke hele historien bag men vidste, at hans tidligere klassekammerat på en eller anden måde havde været involveret i modstandsbevægelsen og derved døde i 1945. Han ligger begravet på Gørding kirkegård sammen med sine forældre. På hans gravsten er påsat en mindeplade for hans deltagelse i modstandskampen.

Årbog fra 1939 for Esbjerg Statsskole....Fars studenterbillede 1939

Hvert år blev der lavet en årbog for Esbjerg Statsskole. Heri kunne man læse om aktiviteter i årets løb, navnene på lærerne og eleverne samt elevernes gennemsnitskarakter og lister over årets pensum. Intet blev holdt hemmeligt i den henseende. Årbøgerne indeholdt tit et par historiske artikler. I 1937 var der således en artikel om lidt statistik for Esbjerg før havneanlægget. Eksempelvis kan man konstatere, at der i 1870 var 224 indbyggere i Esbjerg og 385 ”midlertidige tilflyttere”. Artiklen kan læses her.

Mange af de små skoler blev startet på initiativ af foretagsomme lokale borgere, der i små grupper fandt et behov for at etablere en lokal skole og derfor ansatte en eller flere lærere. De fleste af de små skoler i Gørding blev også dannet på denne måde.

Der skete meget i Esbjerg fra 1870 og årene fremefter, hvor havneanlægget og jernbanen blev bygget. Esbjerg voksede sig større og større, og flere indbyggere kom til, og børneskaren nærmest eksploderede i antal. Der var igen behov for nytænkning, og en flok mennesker samledes om et fælles initiativ om at etablere en privat skole med udvidet undervisning. I årbøgerne fra 1938 og 1939 fra Esbjerg Statsskole var der en fortløbende artikel om den private skoles historie i Esbjerg. Artiklen var delt op i tre afsnit med henholdsvis dannelsen af Esbjerg Privatskole 1883-1889, beretningen om Esbjerg Realskole 1889-1907 og afsluttende med dannelsen af Esbjerg Gymnasium 1907-1920. Alle tre afsnit kan læses her og giver et godt indblik i skolegangen og samfundet i Esbjerg på det tidspunkt.

Privatskolen startede i 1883 med 40 elever, og det private gymnasium sluttede i 1920 med 325 elever. Den Statsskole, der oprettedes fra 1920 bestod kun af mellemskole og gymnasium og optog 173 elever.

Olaf Rübner-Petersen var bestyrer af skolen indtil 1907, hvor han emigrerede til Dansk Vestindien og fungerede som skoledirektør på øen Sankt Croix, indtil øerne blev solgt til USA i 1917. Han er blevet beskrevet som en moderne og visionær skoleleder.

Rybner (som han ofte kaldes) har lagt navn til fusionen af Esbjerg Statsskole og Esbjerg Handelsskole, som fandt sted pr. 1/1-2011 under navnet Rybners Gymnasium.